תקנים רלוונטיים לטיח ובניה

מתוך התקן הישראלי והמפרט הכללי לעבודת בניה- "הספר הכחול".

 

עקמומיות בעבודות היציקה והבניה גורמת לעיוות וסטייה גדולים.הסטייה בד"כ לא תקנית אך גורמת לטייח "ליישר את הבנייה".

הסטייה היא ההפרש בין המידה הנומינאלית לבין המידה שהתקבלה למעשה. תקן 1920 מאפשר סטייה מותרת בגליות הטיח שלא תעלה על 4 מ"מ לאורך 30 ס"מ.

 

עובי חומרי המליטה הנדרשים למערכות הטיח עפ"י התקן הישראלי מס. 1920 חלק 2.

 

בטיח חוץ

 

שכבת הרבצה- עובי שכבה( 2+/1-)5 מ"מ

שכבה מיישרת- עובי השכבה בכל נקודה לא יהיה קטן מ-8 מ"מ, ומאחר ויש להתחשב בסטיות המותרות

בתקן לבניה, העובי הממוצע של השכבה המיישרת עומד בד"כ על 12-15 מ"מ.

שכבת הגמר- לא יהיה גדול מ-2 מ"מ.

* סה"כ עובי כולל של השכבות 18-22 מ"מ.

 

בטיח פנים

 

שכבת הרבצה -תיושם רק במקרה של דרישה מפורשת.

שכבה מיישרת- בתקרות עובי השכבה לא יהיה גדול מ- 12 מ"מ. בקירות עובי השכבה המקסימאלי לא יהיה גדול מ-30 מ"מ.(במקרה של יישור קירות בו נדרש עובי גדול יותר יש להשתמש ברשתות פלדה)

שכבת הגמר- לא יהיה גדול מ-2 מ"מ.

 

סטייה מותרת בטיח המוגמר:

 

סטיית הקיר המטויח מהאנכיות בטיח פנים: בקירות שגובהם עד 3 מ` –לא תהיה גדולה מ-10 מ"מ בממוצע ולא יותר מ-15 מ"מ בנקודה אחת. בקירות שגובהם עולה על 3 מ`-הסטייה הממוצעת (במ"מ) לא תהיה גדולה מגובה הקיר חלקי 300 ולא יותר מגובה הקיר חלקי 200 בנקודה בודדת (במ"מ)

סטיות הקיר המטויח מהאנכיות בטיח חוץ- הסטייה המקסימאלית(בס"מ) לא תהיה גדולה מגובה 

הקיר (מטר) מחולק ב-300.

סטיית הקיר המטויח מהמישוריות בטיח פנים-בקירות ובתקרות לא תהיה גדולה מ-8 מ"מ לכל 2 מטר אורך.

סטיית הקיר המטויח מהמישוריות בטיח חוץ- לא תהיה גדולה מ-5 מ"מ לכל 2 מטר אורך.

סטיית הקיר המטויח מהגליות בטיח פנים,קירות ותקרות-כאשר המרחק בין נקודות המדידה 30 ס"מ, הסטייה המקסימאלית המותרת הינה 4 מ"מ.כאשר המרחק בין נקודות המדידה 1.0 מטר-הסטייה המקסימאלית המותרת הינה 5 מ"מ.

 

סטייה מותרת בעבודות בניה.

 

הסטייה היא ההפרש בין המידה הנומינאלית לבין המידה שהתקבלה למעשה.

 

שיעור הסטייה המותרת (הסיבולת) במידות פנים של קירות יהיו:

 

סטיית קיר ממקומו המתוכנן -20 מ"מ

סטייה במישוריות מדודה בסרגל אלומיניום באורך 2.50 מ` תהה עד 10 מ"מ

סטייה מהאנך 10 מ"מ לכל היותר לכל גובה הקיר עד לגובה 2.80 מטר.

סטייה במידות רוחב או גובה של פתח 0-15 מ"מ

סטיית ציר פתח ממקומו המתוכנן 15 מ"מ

פתרונות חכמים לבניה