תקנון האתר​

תנאי שימוש באתר

 

תנאי שימוש אלה מתייחסים לשימוש באתר שכתובתו www.gulpro.com ולאתרים הקשורים אליו ("אתר").

גישה לאתר או שימוש בו מתאפשרים על ידי גול בהתאם לתנאים שיפורטו להלן. שימוש באתר מהווה אישור לכך שהנך מקבל/ת את התנאים האמורים שיחולו מרגע כניסתך הראשונה לאתר. גול שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים האמורים בכל עת, כפי שיפורסמו באתר עצמו. בתנאי השימוש הללו, משתמש/ת באתר מוגדר/ת את/ה או שלך וספק האתר אנחנו או שלנו.

 

1. תוכן – איננו מתחייבים שהמידע המוגש דרך האתר מדויק, מלא או עדכני. הינך מתחייב שלא לעשות שימוש בחומרים מהאתר, כולל תמונות וטקסטים, אלא לשימוש אישי בלבד.

 

2. הנך מתחייב לא להתאים, לשנות או ליצור כל נגזרת מהחומרים המופיעים באתר או להשתמש בהם לצורך כל מטרה אחרת שאינה לשימושך האישי. הנך מתחייב/ת לעשות שימוש באתר לצרכים חוקיים בלבד שבשום אופן אין בהם כדי להפר את הזכויות של גול, או להגביל או למנוע שימוש והנאה מהאתר על ידי גורם שלישי. מגבלות אלה כוללות התנהגות לא חוקית, או שיש בה להטריד או לגרום אי נוחות לאדם כלשהו, כמו כן העברת דברי תועבה או תוכן פוגעני.

 

3. אינך רשאי/ת לדוור או להעביר דרך האתר כל חומר הכולל דברי השמצה, איום, תועבה, נזק; כמו כן חומר פורנוגרפי, או כל חומר שבדרך כלשהי יש בו כדי לפגוע ב או להפר זכויות של אחרים (כולל זכויות יוצרים, סודיות או פרטיות), או שיש ביכולתו להרע או שהוא נוגד את החוק. הימנע/י מביטויים וולגריים, גסים, סקסיסטיים, גזעניים או מעליבים. נהג/י בכבוד כלפי משתמשים אחרים.

 

4. כתב ויתור – ככל שמאפשר החוק לבעל הרשיון, הננו מספקים את האתר ואת המידע , השמות, התמונות, הדמויות, הסמלים המסחריים והסמלים הנוגעים או מתייחסים לנו או למוצרים ולשירותים שלנו או של גוף שלישי באתר, כמות שהם ולא לוקחים אחריות מכל סוג שהוא, ברור או מרומז, כולל לא אחריות משתמעת לאיכות מניחה את הדעת, ברת מסחור, מתאימה למטרה מיוחדת, לא עבירה, מותאמת, מאובטחת ומדויקת. איננו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף או כל נזק שהוא כתוצאה מהשימוש או אי שימוש, לנתונים, או לרווחים שעולים או קשורים לשימוש באתר.

 

5. טעויות ושיבושים – איננו מתחייבים שהשימוש בחומרים שבאתר לא יופרע או ישובש ויהיה נטול טעויות, שטעויות יתוקנו, או שהשרת שמאפשר זאת יהיה נקי מוירוסים או "באגים", או שיאפשר, תפקוד מלא ורציף, דיוק ומהימנות החומרים. לא ניקח אחריות לנזקים או לוירוסים שעשויים להשפיע על מחשבך או ציוד אחר שברשותך שנעשה בו שימוש בעת החיבור לאתר, או בעת הורדה של קבצים, נתונים, טקסט, תמונות, קטעי וידאו או קול ממנו.

 

6. אתרים זרים – הנך מודע/ת ומסכים/ה לכך שאיננו אחראים לזמינותם של אתרים זרים (של צד שלישי) או חומר אליו הגעת דרך האתר; איננו מאשרים או אחראים או בעלי חבות כלשהי לכל תוכן, פרסום, מוצרים או שירותים שניתנים באתרים אלה או דרכם, או לנזק שנגרם בגללם, או לדבר עבירה שנטען כי קשור לשימוש או נשען על תוכן, פרסום, מוצרים או שירותים הזמינים באתרים אלה או דרכם. כל יחס/קשר בינך ובין מפרסם או סוחר שהגעת אליו באמצעות האתר, כולל תשלומים עבור משלוחים או מוצרים, שירותים ותנאים אחרים, הבטחות או מצגים, הקשורים עם קשרים אלה, הינם באופן בלעדי בינך ובין המפרסם או הסוחר הרלבנטי. הינך מסכים/ה לכך שאיננו אחראים לכל נזק או אובדן מכל סוג שהוא שנגרם מהקשרים הללו.

 

7. סמלים מסחריים- השמות, התמונות והסמלים המזהים את גול, הינם נכסים המסומנים של גול. אין דבר באתר שיכול להתפרש באופן גלוי, או מרומז, כאישור לעשות שימוש בסמל מסחרי כלשהו, פטנט או שמות, תמונות או סמלים, על ידך או על ידי צד שלישי. כל הזכויות כולל זכויות יוצרים, זכויות על מאגר הנתונים באתר זה, כולל התוכן שלו, הינם בבעלותנו או שיש לנו הזכויות לגביו.

 

8. פיצוי/שיפוי - הנך מסכים/ה לשפות אותנו באופן מיידי לפי דרישה, כנגד כל טענה, נזק, הוצאה או עלות, כולל תשלומי אגרה בגין הפרה של תנאים אלה על ידך או על ידי אחרים שעלו כתוצאה משימושך באתר.

 

9. סיום – יש לנו הזכות להפסיק באופן מיידי את שימושך באתר אם נחליט באופן חד צדדי שהפרת את תנאי השימוש באתר או שהיית מעורב/ת בכך באופן שלא היה קביל בעיננו, וזאת, מבלי שנידרש לנמק את החלטתנו הנ"ל לסיים את שימושך באתר.

 

10. היעדר תוקף – במידה ותנאי שימוש אלה לא יעמדו בקנה אחד עם החוק ולא ניתן יהיה לכפותם מסיבה חוקית כלשהי במסגרת החוק המקומי, אז בהתאם לדרישת הסמכות השיפוטית ימחקו מתנאי שימוש אלה הסעיפים הבלתי קבילים, יתר התנאים ישארו ויהיו ברי תוקף ומחייבים את המשתמש/ת באתר.

 

11. סמכות שיפוטית – תנאי שימוש אלה יהיו מפוקחים ומפורשים בהתאם לחוק הישראלי. לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם תנאים אלה.12. אי הסכמה – אם תנאי שימוש אלה אינם מקובלים עליך במלואם, אינך רשאי/ת לגשת לאתר והנך מתבקש להפסיק את השימוש בו באופן מיידי.

פתרונות חכמים לבניה